Maturuješ? Vyhraj iPhone!

Specialisté na použité iPhony » Blog » Maturuješ? Vyhraj iPhone!

Soutěž pro maturanty o iPhone 12

,,Soutěž bude probíhat od 30.5.2024 od 0:00:00 hod. do 19.6.2024 do 23:59:59 hod.

Přihlásit se lze přes elektronický formulář ZDE -> bit.ly/soutez-kupiphone

Kdo vyhraje?

Výherce vybere porota sestavená 3 pracovníky pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

    3. Účast v soutěži

Účastnit soutěže se mohou pouze fyzické osoby, které v době konání soutěže vyplní elektronický formulář soutěže a současně mají adresu pro doručování v České republice. Podmínkou platně vyplněného formuláře je vyplnění platné emailové adresy a přiložení kopie letošního maturitního vysvědčení účastníka soutěže.

Letošním maturitním vysvědčením se rozumí platné maturitní vysvědčení vydané v roce 2024, za školní rok 2023/2024. Účastnit soutěže se může pouze oprávněný držitel platného maturitního vysvědčení.

Kopií vysvědčení se rozumí fotografie nebo scan výše specifikovaného vysvědčení, tak aby z ní bylo možné čitelně identifikovat osobu účastníka a platnost zaslané listiny. Kopii je nutné nahrát do příslušného okna v soutěžním formuláři ve formátu jpg, png, pdf a popř. docx.

Podmínkou k účasti na soutěži je zaškrtnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastí v soutěži a zaškrtnutím souhlasu ve formuláři účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve formě akcí, slev, newsletterů, nabídek apod.

Každý účastník, který naplnil výše uvedené podmínky účasti v soutěži, se může slosování účastnit nejvýše jednou. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a také všechny další osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

 

    4. Výhra

Dle postupu uvedeném v bodě 5. těchto pravidel bude vylosován:

Jeden výherce, který vyhraje iPhone 12 blíže specifikován.

    5. Vyhodnocení výherce

Dne 20.6.2024 provede Pořadatel los platně přihlášených účastníků pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

V rámci slosování o výhru, bude každému účastníku splňujícímu podmínky účasti přiřazeno celé kladné číslo od 1 do X, kdy X označuje celkový počet platně vyplněných formulářů zaslaných v době trvání soutěže, stanovené v bodě 2. těchto pravidel, a tato celá kladná čísla budou náhodně losována pomocí softwarového generátoru náhodných čísel. Samotné losování bude provedeno za přítomnosti minimálně 3 pracovníků Pořadatele a o průběhu losování bude pořízen zápis.

    6. Ostatní podmínky

Výherce bude vyhlášen dne 21.6.2024 na stránkách Pořadatele a bude zkontaktován na emailovou adresu poskytnutou v soutěžním formuláři.

Výhra bude doručena na adresu výherce, kterou výherce uvedl Pořadateli pro účely doručení výhry v soutěžním formuláři.

Pro doručování výhry platí stejné podmínky, jako pro doručování objednávek z e-shopu, upravené v obchodních podmínkách Pořadatele.

Za výhru není možno požadovat finanční náhradu, není možné ji reklamovat ani měnit její typ, či provedení. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci.

    7. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pořadatel.

Kontaktní údaje správce jsou: Tovaryšský vrch 1358/3, 46001 Liberec, tel.: +420 728 633 166, e-mail: info@kupiphone.cz

    a) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

    b) Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty vyplněním soutěžního formuláře nebo osobní údaje, které správce získal ze zaslaného maturitního vysvědčení. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění účelu soutěže a pro účel zaslání výhry. Emailovou adresu každého účastníka dále pořadatel zpracovává pro účely šíření obchodního sdělení na základě § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

    c) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

    d) Účelem zpracování osobních údajů je pořádání soutěže, zaslání výhry a šíření obchodního sdělení na základě předchozího uděleného souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro účast na soutěži. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

    e) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z pořádání soutěže mezi účastníky a správcem (po dobu 1 roku od ukončení soutěže). Správce uchovává emailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů tento účel. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů pro jednotlivé účely, správce příslušné osobní údaje vymaže.

    f) Příjemcem osobních údajů je správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

    g) Za podmínek stanovených v GDPR mají účastníci soutěže právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

    h) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, jako je zvýšené zabezpečení serveru, pravidelné zálohování a pravidelná obměna hesel. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

    i) S těmito podmínkami souhlasí účastníci soutěže zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu účastníci potvrzují, že jsou seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímají. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

    8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce, která se týká soutěže. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího účastníka ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Pořadatel je zejména oprávněn kontrolovat platnost údajů poskytnutých v soutěžním formuláři a platnost přiloženého vysvědčení specifikovaného v bodě 3. těchto pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Na výhru v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady výhry. 

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. 

Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje.