Obchodní podmínky

Specialisté na použité iPhony » O nás » Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

ADI Mobile s.r.o.
IČ: 09246738
DIČ: CZ09246738
se sídlem: Doubí 146, 463 45 Čtveřín

C 45484/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje:

Korespondenční adresa: ADI Mobile s.r.o. , Tovaryšský vrch 1358/3, 46001 Liberec

Email: info@kupiphone.cz 
Telefon: 728 633 166
Web: www.kupiphone.cz 

(dále jen „prodávající“)

 

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese….. (dále je „internetový obchod“). 
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách 

Jedná se o použité zboží.

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.   
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.  
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.  
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích oso

V. Platební podmínky a dodání zboží 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, účet je uvedený na faktuře.
  2. bezhotovostně platební kartou 
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay. 
  4. dobírkou v hotovosti při předávní zboží, 
  5. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek. 
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:  

  1. na adresu určenou kupujícím objednávce
  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, 
  3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží. 
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
  5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
  6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
  7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
  8. dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
  9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
  10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

   Nákup na IČO:
   V případě nákupu zboží na IČO se smlouva řídí obchodním zákoníkem. V případě reklamace bude reklamace vyřízena nejdéle do 45 dnů od převzetí. V opačném případě si může právnická osoba požádat o odstoupení od smlouvy. 
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z  vadného plnění 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: 

  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
  5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  6. pokud má zboží podstatnou vadu,
  7. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  8. při větším počtu vad zboží. 
 4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 
 6. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.  
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. 
 9. Volbu způsobu reklamace má kupující. 
 10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.                                                                                                Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.

b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou kupiphone.cz nebo autorizovaným servisem.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.

Kupiphone.cz dále negarantuje voděodolnost ani vodotěsnost u žádného použitého zboží z důvodu povahy zboží, a to i v případě, kdy tato vlastnost byla u nového kusu garantována výrobcem. 

 

VIII. Doručování 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.  
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.  
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09. 2018.

 

 

 

 

 

Velká vánoční soutěž - kup iPhone nebo Macbook a druhý vyhraj zdarma

Kdo vyhraje?

Výherce vybere porota sestavená 3 pracovníky pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

     1. Pravidla a pořadatel

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže prostřednictvím internetového e-shopu www.kupiphone.cz (dále jen „e-shop“). Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Pořadatel soutěže je společnost ADI Mobile s.r.o. IČO: 09246738, se sídlem Svijanský Újezd 111, 463 45 Liberec (dále jen „Pořadatel“).

     2. Doba a místo trvání

Soutěž bude probíhat od 8.12.2023 od 0:00:00 hod. do 24.12.2023 do 23:59:59 hod. prostřednictvím e-shopu.

     3. Účast v soutěži

Účastnit soutěže se mohou pouze fyzické osoby, které ke dni 8.11.2023 dovršily 18ti let a současně mají adresu pro doručování v České republice.

Účastníkem může být každá osoba, která v době konání soutěže zakoupí na e-shopu alespoň jeden počítač z řady MacBook nebo iMac nebo mobilní telefon iPhone a projeví svůj zájem účastnit se soutěže zakliknutím souhlasu se zařazením do soutěže v objednávce. Za zakoupení v tomto smyslu se považuje uzavřená a zaplacená objednávka, která nebyla vrácena v rámci odstoupení od kupní smlouvy, tj. ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách Pořadatele.

Každá objednávka prostřednictvím e-shopu, jejíž součástí je alespoň jeden počítač z řady MacBook, iMac nebo mobilní telefon iPhone se do slosování bere jako jednotlivý vstup a jeden zákazník může mít více účastí prostřednictvím jednotlivých uzavřených objednávek, za předpokladu, že každá obsahuje nákup alespoň jednoho počítače z řady MacBook nebo iMac a mobilního telefonu iPhone.

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a také všechny další osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

     4. Výhra

Dle postupu uvedeném v bodě 5. těchto pravidel bude vylosován:

Jeden výherce, který vyhraje stejný produkt, který na e-shopu zakoupil.

     5. Vyhodnocení výherce

Dne 11.1.2024 provede Pořadatel los pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

V rámci slosování o výhry, bude každé objednávce splňující podmínky účasti přiřazeno celé kladné číslo od 1 do X, kdy X označuje celkový počet objednávek provedených v době trvání soutěže, stanovené v bodě 2, a tato celá kladná čísla budou náhodně losována pomocí softwarového generátoru náhodných čísel. Samotné losování bude provedeno za přítomnosti minimálně 3 pracovníků Pořadatele a o průběhu losování bude pořízen zápis.

     6. Ostatní podmínky

Účastník bude o výhře informován prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých v objednávce.

Výhra bude doručena na adresu doručení, kde byla doručena původní objednávka, na základě které výherci vznikla účast v soutěži. V případě, že by výherce chtěl výhru doručit na odlišné místo, tuto adresu poskytne Pořadateli.

Pro doručování výhry platí stejné podmínky, jako pro doručování objednávek z e-shopu, upravené v obchodních podmínkách Pořadatele.

Za výhru není možno požadovat finanční náhradu, není možné ji reklamovat ani měnit její typ, či provedení. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci.

     7.Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pořadatel.

Kontaktní údaje správce jsou: Tovaryšský vrch 1358, 46001 Liberec, tel.: +420 728 633 166, e-mail: info@kupiphone.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty při vyplnění objednávky nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 4. Účelem zpracování osobních údajů je pořádání soutěže, osobní údaje, které jsou nutné pro zaslání výhry (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro účast na soutěži. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 5. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z pořádání soutěže mezi účastníky a správcem (po dobu 1 roku od ukončení soutěže) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 6. Příjemci osobních údajů jsou osoby správce, správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 7. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, jako je zvýšené zabezpečení serveru, pravidelné zálohování a pravidelná obměna hesel. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 9. S těmito podmínkami souhlasí účastníci zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzují, že jsou seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímají. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

     8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího účastníka ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady výhry. 

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. 

Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje.