Velká soutěž o Apple iPhone

Specialisté na použité iPhony » Blog » Velká soutěž o Apple iPhone

Velká soutěž o Apple iPhone 12 je tady!

Soutěž probíhá od 5. srpna 2023 do 17. září 2023 a hlavní cenou je mobilní telefon Apple iPhone 12 128GB! A jaké jsou přesné podmínky soutěže? Stačí na e-shopu koupit iPhone, MacBook nebo iMac v libovolné hodnotě a budete zařazeni do soutěže o iPhone 12 128GB v bílé barvě. Pak už jen musíte doufat, že se štěstí usměje právě na vás.

Kdo vyhraje?

Výherce hlavní výhry (mobilní telefon Apple iPhone 12 128GB v bílé barvě) vybere porota sestavená 3 pracovníky pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

     1. Pravidla a pořadatel

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže prostřednictvím internetového e-shopu www.kupiphone.cz (dále jen „e-shop“). Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Pořadatel soutěže je společnost ADI Mobile s.r.o. IČO: 09246738, se sídlem Svijanský Újezd 111, 463 45 Liberec (dále jen „Pořadatel“).

     2. Doba a místo trvání

Soutěž bude probíhat od 5.8.2023 od 0:00:00 hod. do 17.9.2023 do 23:59:59 hod. prostřednictvím e-shopu.

     3. Účast v soutěži

Účastnit soutěže se mohou pouze fyzické osoby, které ke dni 5.8.2023 dovršily 18ti let a současně mají adresu pro doručování v České republice.

Účastníkem může být každá osoba, která v době konání soutěže zakoupí na e-shopu alespoň jeden počítač z řady MacBook nebo iMac nebo mobilní telefon iPhone a projeví svůj zájem účastnit se soutěže zakliknutím souhlasu se zařazením do soutěže v objednávce. Za zakoupení v tomto smyslu se považuje uzavřená a zaplacená objednávka, která nebyla vrácena v rámci odstoupení od kupní smlouvy, tj. ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách Pořadatele.

Každá objednávka prostřednictvím e-shopu, jejíž součástí je alespoň jeden počítač z řady MacBook, iMac nebo mobilní telefon iPhone se do slosování bere jako jednotlivý vstup a jeden zákazník může mít více účastí prostřednictvím jednotlivých uzavřených objednávek, za předpokladu, že každá obsahuje nákup alespoň jednoho počítače z řady MacBook nebo iMac a mobilního telefonu iPhone.

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a také všechny další osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

     4. Výhra

Dle postupu uvedeném v bodě 5. těchto pravidel bude vylosován:

Jeden výherce, který vyhrává iPhone 12 128GB, bílé barvy, IMEI: 355984570566634.

     5. Vyhodnocení výherce

Dne 10.10.2023 provede Pořadatel los pomocí náhodného výběru užitím generátoru náhodných čísel. 

V rámci slosování o výhry, bude každé objednávce splňující podmínky účasti přiřazeno celé kladné číslo od 1 do X, kdy X označuje celkový počet objednávek provedených v době trvání soutěže, stanovené v bodě 2, a tato celá kladná čísla budou náhodně losována pomocí softwarového generátoru náhodných čísel. Samotné losování bude provedeno za přítomnosti minimálně 3 pracovníků Pořadatele a o průběhu losování bude pořízen zápis.

     6. Ostatní podmínky

Účastník bude o výhře informován prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých v objednávce.

Výhra bude doručena na adresu doručení, kde byla doručena původní objednávka, na základě které výherci vznikla účast v soutěži. V případě, že by výherce chtěl výhru doručit na odlišné místo, tuto adresu poskytne Pořadateli.

Pro doručování výhry platí stejné podmínky, jako pro doručování objednávek z e-shopu, upravené v obchodních podmínkách Pořadatele.

Za výhru není možno požadovat finanční náhradu, není možné ji reklamovat ani měnit její typ, či provedení. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci.

     7.Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pořadatel.

Kontaktní údaje správce jsou: Tovaryšský vrch 1358, 46001 Liberec, tel.: +420 728 633 166, e-mail: info@kupiphone.cz

  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty při vyplnění objednávky nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  4. Účelem zpracování osobních údajů je pořádání soutěže, osobní údaje, které jsou nutné pro zaslání výhry (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro účast na soutěži. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  5. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z pořádání soutěže mezi účastníky a správcem (po dobu 1 roku od ukončení soutěže) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  6. Příjemci osobních údajů jsou osoby správce, správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  7. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, jako je zvýšené zabezpečení serveru, pravidelné zálohování a pravidelná obměna hesel. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  9. S těmito podmínkami souhlasí účastníci zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzují, že jsou seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímají. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

     8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího účastníka ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady výhry. 

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. 

Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje.